Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reklamační řád

Reklamační řád TEC  s.r.o.
 
Všeobecná ustanovení         
     Tento reklamační řád se vztahuje na běžnou obchodní spolupráci mezi zákazníkem a firmou TEC, s.r.o. (dále jen „prodávající“). Ke každému zakoupenému zboží je přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list, pokud výrobce zboží nepřiloží vlastní záruční list. Souhlas s obchodními, záručními a reklamačními podmínkami stvrzuje zákazník objednáním zboží.
 
Záruční podmínky      Zákazník je povinen zboží dodané prodávajícím překontrolovat ihned po jeho převzetí a po případném zjištění nedostatků celou skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu. Jestliže zákazník neprohlédne zboží ihned po jeho převzetí, nemůže později uplatnit nároky z vad zjistitelných při takovéto prohlídce. Jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství, sériovém čísle,…), má zákazník povinnost sdělit neprodleně prodávajícímu (nejdéle do 72 hodin), nejlépe písemnou formou. Měl by tak učinit ve vlastním zájmu, jinak se vystavuje nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
     Při využití dopravce (zásilkové služby) se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řeší podle reklamačního řádu dopravce a příslušnými ustanoveními Občanského či Obchodního zákoníku. Takto způsobené vady zákazník reklamuje u dopravce okamžitě, jelikož pozdější reklamace bude považována za mechanické poškození, které způsobil zákazník.
     Délka záruky na zboží je uvedena na každém daňovém dokladu v měsících. Tato doba začíná běžet dnem vystavení daňového dokladu, a prodlužuje se případně později o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Zákazník má právo uplatnit záruku pouze na zboží zakoupené u firmy TEC, s.r.o., projevila-li se na něm závada a vztahuje se na něj záruční doba. Zboží, kterému je na území České republiky poskytován autorizovaný servis, lze také reklamovat přímo v autorizovaném servisním středisku. V případě, že zákazník zboží na reklamaci zasílá prodávajícímu, činí tak na vlastní náklady. Balík musí obsahovat řádně uložené reklamované zboží včetně veškerého příslušenství, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a své kontaktní údaje (adresu, telefonní číslo). Přepravu zpět k zákazníkovi po vyřízení reklamace hradí prodávající, pouze však v případě oprávněné reklamace. Neoprávněná reklamace bude zákazníkovi na jeho náklady zaslána zpět s vyúčtováním práce reklamačního technika (hodinová sazba je 350,- Kč bez DPH).
     Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, a to maximálně do 30 dnů. Lhůta může být prodloužena z důvodu diagnostiky závady – testování maximálně o 15 dnů. Dále má prodávající povinnost nahradit neopravitelné zboží buď dobropisem  nebo výměnou za zboží s podobnými vlastnostmi, od stejného nebo jiného výrobce.
     U počítačových sestav se záruka vztahuje pouze na jednotlivé komponenty uvedené na daňovém dokladu. U zboží charakteru software se záruka vztahuje pouze na fyzickou nečitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných  prostředků (fólie apod.) se zákazník stává oprávněným licenčním uživatelem  a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.
     Před předáním počítače nebo jakéhokoliv média s daty na servisní (nebo reklamační) oddělení si je zákazník povinen svá veškerá data zálohovat. Za případnou ztrátu nebo poškození dat nenese firma TEC, s.r.o. odpovědnost!
     Prodávající nemá povinnost zaručit plnou kompatibilitu prodaných komponent s jinými komponenty, pokud jejich funkčnost nebyla zákazníkem výslovně požadována v písemné objednávce. Plnou funkčnost prodávající negarantuje ani v případě softwarových aplikací nevhodných pro objednaný operační systém. Záruka zaniká i z důvodu špatné či neodborné obsluhy, při nepřiměřeném zacházení či neodborné instalaci, poškozením v důsledku přepětí v rozvodné síti nebo na zboží poškozené nadměrným opotřebením.
     Nárok na uplatnění záruky zaniká dále v těchto případech:
vypršela-li dnem převzetí do opravy u zboží záruční doba,
při mechanickém poškození,
případě škod způsobených počítačovými viry,
používáním zboží v podmínkách svými parametry neodpovídajícími kancelářskému prostředí (prašnost, vlhkost, teplota, chemické vlivy,…),
pokud se závada na zboží projevuje v případě použití software, u kterého zákazník není schopen doložit legální způsob jeho nabytí,
provedením neodborného zásahu bez svolení prodávajícího,
zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN
v případě poškození živly nebo vyšší mocí,
po odstranění štítků se sériovými čísly zboží.
 
     U TFT displejů je možné, že na obrazovce se objeví jeden či více vadných bodů, které nesvítí nebo zobrazují jinou barvu. Do určitého počtu a rozložení těchto bodů se však nejedná o závadu. Případná reklamace se řídí záručními podmínkami výrobce daného monitoru.
 
Závěrečná ustanovení 
     Tento reklamační řád nabývá  účinnosti 1. března 2007 a ruší se jím veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací zboží. Firma TEC, s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.